Условия за използване на уеб сайта 
Последно актуализиране: юни 2021 г. 
ВЪВЕДЕНИЕ

Enterprise Rent-A-Car UK Limited предоставя тоз уеб сайт или приложение (Сайт) в полза на своите филиали и техните лицензианти/франчайзополучатели при работата им със системите на Enterprise Rent-A-Car, Alamo Rent A Car и National Car Rental („Нас“, „Нашия“ или „Ние“). Той е предназначен за използване от Вас в съответствие с настоящите Условия за използване и с приложимите закони и разпоредби. Моля, прочетете внимателно тези Условия за използване. С достъпът и/или използването на този Сайт Вие изцяло и безусловно приемате да се обвържете с настоящите Условия за използване. Ако не сте съгласни с тези Условия, то не трябва да посещавате или използвате Сайта. Ние си запазваме правото да променим настоящите Условия за използване, така че Ви съветваме периодично да проверявате за промени. Ако продължите да използвате Сайта след публикуването на известие за промени в настоящите Условия за използване, то това означава, че приемате съответните промени. Актуализациите ще бъдат посочени чрез по-скорошна дата на последно актуализиране в горната част на тази страница.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Ние поддържаме Сайта за целите на лично и некомерсиално използване от Ваша страна. Използването на Сайта за всякаква друга цел е позволено само с Нашето изричното предварително писмено съгласие. Без да се ограничава гореизложеното, не можете да: (1) използвате сайта по комерсиален начин, включително чрез разпространение, предаване или публикуване на Сайта или неговото съдържание; (2) пречите на други лица да използват Сайта; (3) пречите на работата на Сайта или смущавате сървърите или мрежите, свързани към него; (4) нарушавате правата върху Нашата интелектуалната собственост; (5) копирате или по друг начин използвате марката на Сайта или неговото съдържание; (6) да поставяте директни връзки към части на Сайта; или (7) да използвате Сайта за незаконни цели. Запазваме си правото по собствено усмотрение и без предизвестие да прекратим или ограничим употребата на Сайта от Ваша страна със или без причина и без да носим отговорност пред Вас или трета страна. В такъв случай можем да информираме Вашия интернет доставчик относно Вашите действия и да предприемем съответните правни стъпки.

ПРОМЕНИ НА САЙТА

Запазваме си правото по собствено усмотрение да променяме, прекратяваме или преустановяваме която и да е част от Сайта във всеки един момент, без предизвестие и без да носим отговорност пред Вас или трета страна. Също така си запазваме правото по собствено усмотрение да налагаме ограничения към определени функции и услуги.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние се отнасяме с отговорност към поверителността на Вашите данни. За цялата информация, подадена или събрана чрез Сайта, са в сила Нашите Правила за поверителност, условията на които са включени към настоящите Условия за използване.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Сайтът може да включва връзки към уеб сайтове на трети страни. Ние не контролираме и не носим отговорност за съдържанието или правилата за поверителност на свързаните сайтове, като поместването на връзка на Сайта не предполага Нашето одобрение.

РЕЗЕРВАЦИИ И ТРАНСАКЦИИ

Всички резервации и трансакции, направени през Сайта, подлежат на одобрение от Наша страна, което се дава по Наше собствено усмотрение. Освен ако не сте избрали опция с предплащане, всяка резервация може да бъде отменена от Вас или от Нас, независимо дали тя е била потвърдена и дали има основание за отмяната, като това става по Ваше или Наше собствено усмотрение и не е свързано с понасяне на отговорност към другата страна. Щракнете тук за правилата и условията на Плащане сега, където са налични. Договорите за наем между Нас и Нашите други филиали за отдаване под наем и франчайзополучатели и потребителите на уеб сайта се сключват само в местоположенията от Нашата клонова мрежа и на Нашите филиали и на техните съответни франчайзополучатели. 

ЕЛЕКТРОННА КОМУНИКАЦИЯ

Вие се съгласявате, че всяко известие, споразумение, разпространение или друга комуникация, която Ви изпратим по електронен път, ще удовлетвори всички правни изисквания, включително това комуникациите да бъдат писмени.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички подлежащи на авторски права текстове, графики, звуци, файлове за изтегляния, софтуери и други материали (общо наречени „Съдържанието“), селектирането, компилирането, подреждането и презентирането на всички материали, както и цялостният дизайн на Сайта, са предмет на авторските права на Enterprise Holdings, Inc. („EHI“) или Vanguard Trademark Holdings, USA, LLC („Vanguard“), и двете филиали на Enterprise Rent-A-Car UK Limited, и са защитени от закона. Всички права запазени. Можете да отпечатате копие на Съдържанието на своя компютър само за целите на лична и некомерсиална домашна употреба, стига да не отстранявате символите за авторски права, търговски марки или други маркировки за собственост, присъстващи върху Съдържанието. Използването на Съдържанието по какъвто и да е друг начин е строго забранено, освен ако не разполагате с Нашето предварително писмено разрешение. Сайтът също така може да включва съдържание, което е собственост на трети страни, включително на Нашите рекламодатели. Можете да използвате това съдържание на трети страни само по начините, които са изрично разрешени от съответния собственик. Всички искания за разрешение за повторно отпечатване или за използване по друг начин на Съдържанието трябва да бъдат изпращани на адрес: Intellectual Property Manager, Copyright Reprint Permission, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 или на nicadmin@enterprise.com. Ние не гарантираме, че Вашето използване на материалите, които са поместени на Сайта или са свързани с него, няма да наруши правата на трети страни.

ИСКОВЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА.

 Ако смятате, че материали, които са публикувани на Сайта, нарушават правата върху Вашата интелектуална собственост, свържете се с Нас на адрес: Intellectual Property Manager, Intellectual Property Questions, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 или на nicadmin@enterprise.com. Моля, включете: (1) електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторското право или другия вид заинтересованост на собственика; (2) описание на защитената с авторско право работа или друг защитен материал, по отношение на който твърдите, че има нарушение; (3) описание на местоположението на материала в Сайта; (4) Вашия адрес, телефонен номер и имейл адрес; (5) изявление, че имате основание да считате, че употребяването на съответния материал не е разрешено от собственика на авторското право, неговия агент или по силата на закона; и (6) изявление, че включената от Вас информация е точна и че Вие сте собственикът на авторското право или другия вид заинтересованост или че сте упълномощени да действате от името на собственика.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

ENTERPRISE, емблемата “e”, WWW.ENTERPRISE.COM, ENTERPRISE.COM, WE’LL PICK YOU UP, ARMS, ECARS, MONTH OR MORE, CORPORATE CLASS, EVERYDAY SALE са включени в семейството от търговски марки и марки на услуги, притежавани от EHI (това не е изчерпателен списък с търговските марки и марките на услуги на EHI). Alamo, Alamo Rent A Car, National, National Car Rental, „Drive Happy“ и дизайнът на флага са включени в семейството търговски марки и марки за услуги, притежавани от Vanguard (това не е изчерпателен списък с търговските марки и марките на услуги на Vanguard). Търговските марки и марки на услуги, които са обозначени със символа „®“, са регистрирани в Министерството за патенти и търговски марки на САЩ и в множество чужди страни. Други търговски марки и марки на услуги, които принадлежат на EHI или Vanguard, могат да бъдат обозначени със символите „SM“ или „TM“. Забранено е използването на Нашите търговски марки и марки на услуги във връзка с други продукти и услуги без Нашето предварително писмено разрешение. Всички други марки, търговски марки и наименования, които не принадлежат на EHI или Vanguard  и които присъстват на сайта, са собственост на съответните им собственици, които може да са или да не са свързани с Нас.

Ние и филиалите Ни сме подали няколко изчакващи заявки за патенти в САЩ и в чужбина, които покриват различни аспекти на този Сайт, и потребителите се предупреждават да не копират, възприемат, използват или по друг начин да заемат техники, операции на менюта или други функционални аспекти, тъй като това може да доведе до носене на отговорност за нарушение на патентни права.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДАДЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Вие се съгласявате, че Ние можем да използваме всички коментари, идеи или информационни елементи, които се съдържат в комуникацията, която Ни изпращате, без компенсация, потвърждение или заплащане, както и за всякакви цели, включително, но не само, разработването, производството и рекламирането на продукти и услуги, както и създаването, модифицирането или подобряването на Сайта и други продукти или услуги.

БЕЗ ГАРАНЦИИ

Въпреки че полагаме възможно най-много усилия да поддържаме точността и надеждността на Сайта, не можем да гарантираме, че той ще работи непрекъснато или че няма да съдържа грешки. Не поемаме никаква отговорност за грешки или пропуски в Сайта или за проблеми с работата му. Използването на Сайта става на Ваш собствен риск. Без това да ограничава гореизложеното, САЙТЪТ, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ВСИЧКИ ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ЧРЕЗ НЕГО, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА“ И „КАКТО СА НАЛИЧНИ“, БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ. В някои юрисдикции не се позволява изключването на определени гаранции, така че е възможно горепосоченото да не важи за Вас.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

НИЕ, СВЪРЗАНИТЕ С НАС КОМПАНИИ, КАКТО И ДИРЕКТОРИТЕ, ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА, СЛУЖИТЕЛИТЕ И АГЕНТИТЕ НА КОМПАНИИТЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА СА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТЪПА, ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, ПРЕДОСТАВЕНА НА НЕГО ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ТРАНСАКЦИИ, ОСЪЩЕСТВЕНИ ЧРЕЗ САЙТА. 

Нищо от упоменатото в настоящите Условия за използване не изключва и не ограничава Вашите законови права. И по-специално нищо от упоменатото в настоящите Условия за използване не изключва и не ограничава Нашата отговорност в случай на смърт или телесна повреда, причинени поради Наша небрежност, както и при измама, измамно интерпретиране или нарушаване на всяка от подразбиращите се гаранции, които по закон не могат да бъдат изключвани. 

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Вие се съгласявате да обезщетите и освободите от отговорност Нас и свързаните с Нас компании, както и техните директори, длъжностни лица, служители и агенти, във връзка с искове на трети страни или основания за претенции, включително адвокатски хонорари и такси, които възникват пряко или косвено, частично или изцяло, от достъпа или използването на Сайта от Ваша страна или от нарушаване на нечии права от Ваша страна.

СПОРОВЕ

Тези Условия за използване следва да се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Англия. Всички действия относно прилагането на настоящите Условия за използване могат да бъдат разглеждани във Вашата юрисдикция или в други съдилища, които имат юрисдикцията да разглеждат подобни спорове. Освен ако не е забранено, Вие се съгласявате, че всички спорове, искове и основания за претенции, които произтичат пряко или косвено от Сайта, ще се разрешават индивидуално. Всички искове или основания за претенции, които имате по отношение на Сайта, трябва да бъдат започнати в рамките на една (1) година след възникване на иска или основанието за претенцията, независимо дали в закона е посочено друго.  Онлайн платформата за разрешаване на спорове на Европейската комисия може да бъде достъпена тук:  http://ec.Europa.eu/consumers/odr/. Ентърпрайз не участва в процедурата за алтернативно разрешаване на спорове.

ОБЩИ

Ако дадена клауза от настоящите Условия за използване се счете за невалидна или неприложима, тази клауза ще се тълкува в съответствие с приложимия закон, като останалите клаузи ще останат в сила. Заглавията са само за справка и по никакъв начин не определят, ограничават, тълкуват или описват обхвата на съответния раздел. Ако не успеем да приложим дадена клауза от настоящите Условия за използване, то това няма да е равнозначно на освобождаване от отговорност по отношение на тази или която и да е друга клауза. Настоящите Условия за използване обуславят цялото споразумение между Вас и Нас във връзка с използването на Сайта от Ваша страна.

ВРЪЗКА С НАС

Ако имате въпроси относно тези Условия за използване, свържете се с Нас на адрес nicadmin@erac.com.Условия за използване на уеб сайта
Последно актуализиране: 14 август 2017 г.
ВЪВЕДЕНИЕ

Enterprise Rent-A-Car UK Limited предоставя тоз уеб сайт (Сайт) в полза на своите филиали и техните лицензианти/франчайзополучатели при работата им със системата на Enterprise Rent-A-Car („Enterprise“ или „Ние“). Той е предназначен за използване от Вас в съответствие с настоящите Условия за използване и с приложимите закони и разпоредби. Моля, прочетете внимателно тези Условия за използване. С достъпът и/или използването на този Сайт Вие изцяло и безусловно приемате да се обвържете с настоящите Условия за използване. Ако не сте съгласни с тези Условия, то не трябва да посещавате или използвате Сайта. Enterprise си запазва правото да променя настоящите Условия за използване, така че Ви съветваме периодично да проверявате за промени. Ако продължите да използвате Сайта след публикуването на известие за промени в настоящите Условия за използване, то това означава, че приемате съответните промени. Актуализациите ще бъдат посочени чрез по-скорошна дата на последно актуализиране в горната част на тази страница.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Enterprise поддържа Сайта за целите на лично и некомерсиално използване от Ваша страна. Използването на Сайта за всякаква друга цел е позволено само с изричното предварително писмено съгласие на Enterprise. Без да се ограничава гореизложеното, не можете да: (1) използвате сайта по комерсиален начин, включително чрез разпространение, предаване или публикуване на Сайта или неговото съдържание; (2) пречите на други лица да използват Сайта; (3) пречите на работата на Сайта или смущавате сървърите или мрежите, свързани към него; (4) нарушавате правата върху интелектуалната собственост на Enterprise; (5) копирате или по друг начин използвате марката на Сайта или неговото съдържание; (6) да поставяте директни връзки към части на Сайта; или (7) да използвате Сайта за незаконни цели. Запазваме си правото по собствено усмотрение и без предизвестие да прекратим или ограничим употребата на Сайта от Ваша страна със или без причина и без да носим отговорност пред Вас или трета страна. В такъв случай можем да информираме Вашия интернет доставчик относно Вашите действия и да предприемем съответните правни стъпки.

ПРОМЕНИ НА САЙТА

Запазваме си правото по собствено усмотрение да променяме, прекратяваме или преустановяваме която и да е част от Сайта във всеки един момент, без предизвестие и без да носим отговорност пред Вас или трета страна. Също така си запазваме правото по собствено усмотрение да налагаме ограничения към определени функции и услуги.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Enterprise се отнася с отговорност към поверителността на Вашите данни. За цялата информация, подадена или събрана чрез Сайта, са в сила нашите Правила за поверителност, условията на които са включени към настоящите Условия за използване.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Сайтът може да включва връзки към уеб сайтове на трети страни. Enterprise не контролира и не носи отговорност за съдържанието или правилата за поверителност на свързаните сайтове, като поместването на връзка на Сайта не предполага нашето одобрение.

РЕЗЕРВАЦИИ И ТРАНСАКЦИИ

Всички резервации и трансакции, направени през Сайта, подлежат на одобрение от Enterprise, което се дава по наше собствено усмотрение. Освен ако не сте избрали опция с предплащане, всяка резервация може да бъде отменена от Вас или от Enterprise, независимо дали тя е била потвърдена и дали има основание за отмяната, като това става по Ваше или наше собствено усмотрение и не е свързано с понасяне на отговорност към другата страна. Щракнете тук за правилата и условията на Плащане сега, където са налични. Договорите за наем между Enterprise и потребителите на уеб сайта се сключват само в местоположенията от клоновата мрежа на Enterprise, на нейните филиали и на техните съответни франчайзополучатели.

ЕЛЕКТРОННА КОМУНИКАЦИЯ

Вие се съгласявате, че всяко известие, споразумение, разпространение или друга комуникация, която Ви изпратим по електронен път, ще удовлетвори всички правни изисквания, включително това комуникациите да бъдат писмени.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички подлежащи на авторски права текстове, графики, звуци, файлове за изтегляния, софтуери и други материали (общо наречени „Съдържанието“), селектирането, компилирането, подреждането и презентирането на всички материали, както и цялостният дизайн на Сайта, са предмет на авторските права на Enterprise и са защитени от закона. Всички права запазени. Можете да отпечатате копие на Съдържанието на своя компютър само за целите на лична и некомерсиална домашна употреба, стига да не отстранявате символите за авторски права, търговски марки или други маркировки за собственост, присъстващи върху Съдържанието. Използването на Съдържанието по какъвто и да е друг начин е строго забранено, освен ако не разполагате с нашето предварително писмено разрешение. Сайтът също така може да включва съдържание, което е собственост на трети страни, включително на нашите рекламодатели. Можете да използвате това съдържание на трети страни само по начините, които са изрично разрешени от съответния собственик. Всички искания за разрешение за повторно отпечатване или за използване по друг начин на Съдържанието трябва да бъдат изпращани на адрес: Intellectual Property Manager, Copyright Reprint Permission, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 или на nicadmin@erac.com. Enterprise не гарантира, че Вашето използване на материалите, които са поместени на Сайта или са свързани с него, няма да наруши правата на трети страни.

ИСКОВЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА.

Ако смятате, че материали, които са публикувани на Сайта, нарушават правата върху Вашата интелектуална собственост, свържете се с Enterprise на адрес: Intellectual Property Manager, Intellectual Property Questions, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 или на nicadmin@erac.com. Моля, включете: (1) електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторското право или другия вид заинтересованост на собственика; (2) описание на защитената с авторско право работа или друг защитен материал, по отношение на който твърдите, че има нарушение; (3) описание на местоположението на материала в Сайта; (4) Вашия адрес, телефонен номер и имейл адрес; (5) изявление, че имате основание да считате, че употребяването на съответния материал не е разрешено от собственика на авторското право, неговия агент или по силата на закона; и (6) изявление, че включената от Вас информация е точна и че Вие сте собственикът на авторското право или другия вид заинтересованост или че сте упълномощени да действате от името на собственика.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

ENTERPRISE, емблемата “e”, WWW.ENTERPRISE.COM, ENTERPRISE.COM, WE’LL PICK YOU UP, ARMS, ECARS, MONTH OR MORE, CORPORATE CLASS, EVERYDAY SALE са включени в семейството от търговски марки и марки на услуги, притежавани от Enterprise (това не е изчерпателен списък с търговските марки и марките на услуги на Enterprise). Търговските марки и марки на услуги, които са обозначени със символа „®“, са регистрирани в Министерството за патенти и търговски марки на САЩ и в множество чужди страни. Други търговски марки и марки на услуги, които принадлежат на Enterprise, могат да бъдат обозначени със символите „SM“ или „TM“. Забранено е използването на нашите търговски марки и марки на услуги във връзка с други продукти и услуги без нашето предварително писмено разрешение. Всички други марки, търговски марки и наименования, които не принадлежат на Enterprise и които присъстват на сайта, са собственост на съответните им собственици, които може да са или да не са свързани с Enterprise.

Enterprise е подала няколко изчакващи заявки за патенти в САЩ и в чужбина, които покриват различни аспекти на този Сайт, и потребителите се предупреждават да не копират, възприемат, използват или по друг начин да заемат техники, операции на менюта или други функционални аспекти, тъй като това може да доведе до носене на отговорност за нарушение на патентни права.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДАДЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Вие се съгласявате, че Enterprise може да използва всички коментари, идеи или информационни елементи, които се съдържат в комуникацията, която ни изпращате, без компенсация, потвърждение или заплащане, както и за всякакви цели, включително, но не само, разработването, производството и рекламирането на продукти и услуги, както и създаването, модифицирането или подобряването на Сайта и други продукти или услуги.

БЕЗ ГАРАНЦИИ

Въпреки че полагаме възможно най-много усилия да поддържаме точността и надеждността на Сайта, не можем да гарантираме, че той ще работи непрекъснато или че няма да съдържа грешки. Не поемаме никаква отговорност за грешки или пропуски в Сайта или за проблеми с работата му. Използването на Сайта става на Ваш собствен риск. Без това да ограничава гореизложеното, САЙТЪТ, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ВСИЧКИ ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ЧРЕЗ НЕГО, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА“ И „КАКТО СА НАЛИЧНИ“, БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ. В някои юрисдикции не се позволява изключването на определени гаранции, така че е възможно горепосоченото да не важи за Вас.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ENTERPRISE, СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ КОМПАНИИ, КАКТО И ДИРЕКТОРИТЕ, ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА, СЛУЖИТЕЛИТЕ И АГЕНТИТЕ НА КОМПАНИИТЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА СА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТЪПА, ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, ПРЕДОСТАВЕНА НА НЕГО ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ТРАНСАКЦИИ, ОСЪЩЕСТВЕНИ ЧРЕЗ САЙТА. Нищо от упоменатото в настоящите Условия за използване не изключва и не ограничава Вашите законови права. И по-специално нищо от упоменатото в настоящите Условия за използване не изключва и не ограничава нашата отговорност в случай на смърт или телесна повреда, причинени поради наша небрежност, както и при измама, измамно интерпретиране или нарушаване на всяка от подразбиращите се гаранции, които по закон не могат да бъдат изключвани.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Вие се съгласявате да обезщетите и освободите от отговорност Enterprise и свързаните с нея компании, както и техните директори, длъжностни лица, служители и агенти, във връзка с искове на трети страни или основания за претенции, включително адвокатски хонорари и такси, които възникват пряко или косвено, частично или изцяло, от достъпа или използването на Сайта от Ваша страна или от нарушаване на нечии права от Ваша страна.

СПОРОВЕ

Тези Условия за използване следва да се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Англия. Всички действия относно прилагането на настоящите Условия за използване могат да бъдат разглеждани във Вашата юрисдикция или в други съдилища, които имат юрисдикцията да разглеждат подобни спорове. Освен ако не е забранено, Вие се съгласявате, че всички спорове, искове и основания за претенции, които произтичат пряко или косвено от Сайта, ще се разрешават индивидуално. Всички искове или основания за претенции, които имате по отношение на Сайта, трябва да бъдат започнати в рамките на една (1) година след възникване на иска или основанието за претенцията, независимо дали в закона е посочено друго. Онлайн платформата за разрешаване на спорове на Европейската комисия може да бъде достъпена тук: http://ec.Europa.eu/consumers/odr/. Ентърпрайз не участва в процедурата за алтернативно разрешаване на спорове.

ОБЩИ

Ако дадена клауза от настоящите Условия за използване се счете за невалидна или неприложима, тази клауза ще се тълкува в съответствие с приложимия закон, като останалите клаузи ще останат в сила. Заглавията са само за справка и по никакъв начин не определят, ограничават, тълкуват или описват обхвата на съответния раздел. Ако не успеем да приложим дадена клауза от настоящите Условия за използване, то това няма да е равнозначно на освобождаване от отговорност по отношение на тази или която и да е друга клауза. Настоящите Условия за използване обуславят цялото споразумение между Вас и Enterprise във връзка с използването на Сайта от Ваша страна.

ВРЪЗКА С НАС

Ако имате въпроси относно тези Условия за използване, свържете се с нас на адрес nicadmin@erac.com.